คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

The Board of Student Union, Academic Year 2022-2023

นายรหัท หลงสมบูรณ์
นายกสโมสรนิสิต

นางสาวณปภา ปัญญานิรันดร์
อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน

นายคณาธิป จงมีความสุข
อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก

นายชินวัตร อุดมทรัพย์
อุปนายกฝ่ายสวัสดิภาพนิสิต

นางสาวณัฐชา ศรีธวัชพงศ์
อุปนายกฝ่ายการศึกษา

นายศิวัช เตชวรนันท์
อุปนายกฝ่ายยุทธศาสตร์

นางสาวธวัลรัตน์ แพรสมบูรณ์
อุปนายกฝ่ายกิจกรรม

นางสาวมันตา ยนตร์เปี่ยม
เลขานุการสโมสรนิสิต

นางสาวธมนวรรณ วนานุกูล
เหรัญญิก

นายพัชรพงศ์ เนื้อไม้
หัวหน้าหอพักนิสิตชาย

นางสาวพรนภัส มานุ่ม
หัวหน้าหอพักนิสิตหญิง

นางสาวภัทรกันย์ รุ่งเรืองอนันต์
ประธานฝ่ายแสงเสียง

นางสาวพีณประภา ตั้งประดับเกียรติ
ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

-
ประธานฝ่ายวินัยและนิสิตสัมพันธ์

นางสาวฟ้าใส เชี่ยวบางยาง
ประธานฝ่ายวิชาการ

นายวิชญะ โชติรสนิรมิต
ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

นายกณิศ เพชรมณีล้ำค่า
ประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

นายไกลกังวล ศิริตันติกร
ประธานฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวพิชญากร เทพเลื่อน
ประธานฝ่ายสวัสดิการและพัสดุ

นายภวัต สถาพรพิริยะเดช
ประธานฝ่ายดนตรีสากล

นางสาวรินทร์ อินทโรดม
ประธานฝ่ายภาพถ่ายและสื่อผสม

นายธัญพฤกษ์ บุญธรักษา
ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุพิชญา ศิริอนันต์ไพบูลย์
ประธานฝ่ายศานติธรรม

นายคงปพน​ จิรธรรมธนากุล
ประธานนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2

นางสาวนาฏ เนื่องจำนงค์
ประธานนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3

นางสาวปาจรีย์ คล้ายคลึง
ประธานนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4

นายกรรธศรณ์ หอพัตราภรณ์
ประธานนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5

นางสาวธัญชนก จันทามงคล
ประธานนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

นายวารินทร์ เดชคัมภีร์
ประธานนิสิตแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ดูตำแหน่งอื่น ๆ (Facebook)