คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

The Board of Student Union, Academic Year 2020-2021

นายธนิน เหรียญไพโรจน์
นายกสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายพสธร สายน้ำทิพย์
อุปนายกสโมสรนิสิต คนที่ 1

นางสาวพรชนิตว์ วราธิษณ์พงศ์
อุปนายกสโมสรนิสิต คนที่ 2

นายณภัทร สุนทรชาติ
อุปนายกสโมสรนิสิต คนที่ 3

นายอวฤทธิ์ โภคาธิกรณ์
อุปนายกสโมสรนิสิต คนที่ 4

นางสาวญาฬี แซ่ตัน
อุปนายกสโมสรนิสิต คนที่ 5

นายสรวิชญ์ สิงหถนัดกิจ
อุปนายกสโมสรนิสิต คนที่ 6

นายธนภัทร ภัทราดูลย์
เลขานุการสโมสรนิสิต

นายอชิตพล ทองคำ
เหรัญญิกสโมสรนิสิต

นายธีรดนย์ ตานพิพัฒน์
ประธานนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2

นายศิวัช เตชวรนันท์
ประธานนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3

นายภากร เภาวัฒนาสุข
ประธานนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4

นางสาวชเนตตี อภิปัญญาโสภณ
ประธานนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5

นายณัฐพงศ์ เลิศนภามงคล
ประธานนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

นางสาวธัญธร กิจผกามาส
ประธานฝ่ายวินัยและนิสิตสัมพันธ์

นายสิรภพ ลือพัฒนสุข
ประธานฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

นายพีระพัฒน์ วิทูราภรณ์
ประธานฝ่ายดนตรีสากล

นายสรัช ลิมาวงษ์ปราณี
ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวณัฐชา ศรีธวัชพงศ์
ประธานฝ่ายวิชาการ

นางสาวกรชนก พราหมณโชติ
ประธานฝ่ายสวัสดิการและพัสดุ

นางสาวสุธนี ปิ่นมณีนพรัตน์
ประธานฝ่ายศานติธรรม

นายโมกข์ เชื้อภักดี
ประธานฝ่ายถ่ายภาพและสื่อประสม

นางสาวน้ำทอง วิทยบุษราคัม
ประธานฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์

นายสรวิชญ์ อุนสุวรรณ
ประธานฝ่ายแสงเสียง

นายพิชญะ พัฒนพฤกษ์
ประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

นายศรัณญ์ วิสุทธิแพทย์
ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทย

นายภัชภูมิ เลิศจารุเกตุ
หัวหน้าหอพักนิสิตแพทย์ชาย

นางสาวกัญญณัช อารักษ์วิชานันท์
หัวหน้าหอพักนิสิตแพทย์หญิง